Postanowienia ogólne.

 • Zawodnikiem Akademii Piłkarskiej Bronowice Lublin może zostać każde dziecko, a warunkiem trenowania w klubie jest brak przeciwwskazań zdrowotnych oraz prawnych do udziału w zajęcia sportowych.
 • Formalnym dołączeniem w poczet zawodników klubu jest przesłanie przez rodzica/opiekuna elektronicznego formularzu zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.akademiabronowice.pl oraz wniesienie jednorazowej opłaty wpisowej ustalonej w wysokości 150 złotych.
 • Adeptom klubu dedykowane jest obowiązkowe ubezpieczenie sportowe. Zaniechanie nabycia polisy skutkuje zawieszeniem w prawach zawodnika, w tym ustanowieniem zakazu udziału w zajęciach treningowych.
 • Zajęcia sportowe wykonywane są przez wykwalifikowanych trenerów posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Ponadto klub zobowiązany jest do zapewnienie obiektów sportowych oraz sprzętu treningowego niezbędnego do właściwej organizacji zajęć.
 • Treningi odbywają się co najmniej dwa razy w tygodniu zgodnie z harmonogramem określonym przez klub. Akademia zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w harmonogramie.
 • Z przyczyn nie zależnych od klubu możliwe jest również odwołanie danej jednostki treningowej grupy po uprzednim powiadomieniu rodziców/opiekunów zawodników. W przypadku przyczyn zależnych od klubu zajęcia zostają odrobione w dodatkowym terminie w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc.
 • Zajęcia w klubie mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie dzieci z w/w zajęć ponoszą rodzice lub pełnoprawni opiekunowie.
 • Akademia nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub skradzione wartościowe rzeczy zawodnika, które nie zostały powierzone do przechowania.
 • Na skutek decyzji trenerów Akademii zawodnik może zostać przeniesiony do grupy starszej lub młodszej.
 • Trener grupy ma prawo zrezygnować z zawodnika w każdym momencie sezonu ze względów dyscyplinarnych.

 

Prawa i obowiązki rodziców/opiekunów zawodnika.

 • Każdy rodzic/opiekun zobligowany jest do zapoznania się z regulaminem Akademii Piłkarskiej Bronowice Lublin.
 • Zgłoszenie dziecka do jednego z zespołów Akademii oznacza akceptację warunków zawartych w niniejszym regulaminie i stosowania się do jego ustaleń.
 • W trakcie zajęć treningowych i zawodów rodzice/opiekunowie zobowiązują się nie kontaktować się z dziećmi, ponieważ wpływa to na ich dekoncentrację.
 • Podczas meczów rodzice/opiekunowie, kibice (osoby postronne) powinni przebywać na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody.
 • Podczas treningów rodzice/opiekunowie powinni przebywać poza terenem obiektu, na którym odbywa się dany trening.
 • Wstęp na płytę boiska oraz szatni mają tylko zawodnicy, trenerzy oraz inni pracownicy Akademii.
 • Rodzice/opiekunowie w czasie meczu winni zachowywać się kulturalnie, akceptować wszystkie decyzje sędziego i nie obrażać drużyny przeciwnej.
 • Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do terminowego wnoszenia miesięcznej opłaty za treningi  zawodnika o czym mowa w akapicie Opłaty niniejszego regulaminu.
 • Rodzice/opiekunowie zobowiązują się powiadomić trenera prowadzącego drużynę o każdej nieobecności dziecka na treningu.
 • Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do nie podważania autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami zgłaszają się indywidualnie do trenera prowadzącego lub trenera koordynatora Akademii Piłkarskiej.

 

Prawa i obowiązki zawodników.

 • Aby uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez Akademię należy posiadać aktualne badania lekarskie.
 • Zawodnik Akademii Piłkarskiej Bronowice Lublin zobowiązuje się godnie reprezentować barwy klubowe zarówno w trakcie treningu, meczu jak i w życiu codziennym. Zawodnik winien szanować kolegów z zespołu, pracowników klubu, boiskowych rywali oraz sędziów.
 • Każdy zawodnik powinien dbać o koleżeńską atmosferę w zespole. Wszelkie problemy należy zgłaszać trenerowi osobiście lub w obecności zespołu.
 • W czasie jednostki treningowej zawodnik powinien być zaangażowany w trening i skoncentrowany na właściwym wykonywaniu poleceń trenera grupy.
 • Zawodnik ma obowiązek posiadać odpowiedni do warunków pogodowych strój sportowy oraz obuwie treningowe.
 • Każdy zawodnik zobowiązuje się dbać o powierzony mu sprzęt  sportowy.
 • Zawodnicy Klubu mają bezwzględny zakaz: palenia papierosów, spożywania alkoholu, używania jakichkolwiek narkotyków i innych używek oraz dbają o zdrowy i higieniczny tryb życia.
 • Zawodnik zawsze ma prawo zgłosić się ze swoimi problemami, a trener ma obowiązek zrobić co może, aby udzielić pomocy.

 

Opłaty.

 • Miesięczna opłata za treningi w Akademii Piłkarskiej Bronowice Lublin wynosi 150 złotych i uiszczana jest do 15-ego dnia każdego miesiąca na numer rachunku bankowego wskazany przez klub.
 • Opłata jest stała, a jej wysokość nie jest zależna od absencji zawodnika w danym miesiącu czy ilości zrealizowanych jednostek treningowych. Dotyczy to również jednego z miesięcy wakacyjnych tj. sierpień kiedy to zajęcia odbywają się regularnie.
 • Wakacyjna przerwa ustalona zostaje na miesiąc lipiec kiedy to organizowany jest obóz sportowy, a regularne treningi zostają zawieszone. Wówczas w ramach przynależności do klubu opłata obowiązująca każdego zawodnika wynosi 75 złotych.
 • W przypadku uzasadnionej chorobą lub kontuzją nieobecności na treningach   przekraczającej 1 miesiąc opłata na wniosek rodzica może zostać pomniejszona do kwoty 75 złotych. Absencja musi zostać poświadczona zaświadczeniem lekarskim.
 • W przypadku uzasadnionej chorobą lub kontuzją nieobecności na treningach przekraczającej 2 miesiąc opłata na wniosek rodzica może zostać zwieszona do czasu powrotu zawodnika na zajęcia. Absencja musi zostać poświadczona zaświadczeniem lekarskim.
 • Warunkiem rozpatrzenia wniosku o pomniejszenie wysokości opłaty za treningi spowodowanej chorobą lub kontuzją jest również poinformowanie o sytuacji właściwego zawodnikowi trenera tuż po zdarzeniu lub otrzymaniu diagnozy lekarskiej.
 • Brak terminowego uiszczania opłaty za treningi może skutkować zawieszeniem zawodnika w prawach zawodniczych tj. uczestnictwo w treningach i rozgrywkach ligowych lub wydaleniem z Akademii Piłkarskiej Bronowice Lublin.
 • Wystąpienie z klubu jest możliwe po złożeniu pisemnej rezygnacji przesłanej na adres mailowy biuro@akademiabronowice.pl po wcześniejszym rozliczeniu się ze sprzętu i uregulowaniu należności. Rezygnacja do dnia 15tego danego miesiąca obliguje do wniesienia składki wysokości połowy kwoty. Rezygnacja po połowie miesiąca obliguje do uiszczenia pełnej kwoty.
 • Klub zastrzega sobie prawo zmiany wysokości opłaty za treningi.

 

Postanowienia końcowe.

 • Akademia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.
 • Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do wydalenia z Akademii.
 • Rodzic lub opiekun wyraża zgodę na wykorzystanie przez Akademię Piłkarską Bronowice Lublin wizerunku zawodnika w celach promocyjnych i marketingowych klubu. Wyraża zgodę również na przetwarzanie danych osobowych na bieżące potrzeby administracyjne i kontakt
 • W sprawach bieżących dotyczących organizacji informacje przekazywane są za pośrednictwem danych zawartych w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym.
 • Trener grupy lub trener koordynator w celu przedstawienia spraw bieżących zwołują nie rzadziej niż raz w roku zebranie z rodzicami.
 • Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin ma prawo i obowiązek rozstrzygać trener drużyny, koordynator grup młodzieżowych lub Zarząd Akademii.

 

Regulamin zatwierdzony przez Zarząd Akademii Piłkarskiej Bronowice Lublin z dniem 31 sierpnia 2022 roku.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Plik wkrótce do pobrania.