STATUT Klubu Sportowego

Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny

§ 1

Klub nosi nazwę Akademia Piłkarska Bronowice Lublin i zwany jest dalej Klubem.

§ 2

Klub działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności na terenie miasta Lublin.

§ 3

Siedzibą klubu jest miasto Lublin

§ 4

Klub działa w oparciu o niniejszy statut, ustawę Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawę o sporcie.

§ 5

Klub jest stowarzyszeniem posiadającym osobowością prawną.

§ 6

Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 7

Klub używa pieczęci podłużnej o treści zawierającej nazwę oraz aktualne dane.

§ 8

Klub opiera działalność na pracy społecznej Członków Zwyczajnych oraz Członków Zarządu, którzy mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich Członków.

Rozdział II
Cele i środki działania

§ 9

 1. Celem Klubu jest rozwijanie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem sportu piłki nożnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną.
 2. W zakresie swoich celów statutowych Klub może reprezentować interesy zbiorowe swoich
  Członków wobec organów władzy publicznej.

§ 10

Klub realizuje swoje cele przez:

 1. organizowanie życia sportowego, prowadzenie szkolenia, zajęć sportowych i rekreacyjnych,
 2. uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych,
 3. organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych, obozów sportowo – szkoleniowych,
 4. sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Klubu,
 5. rozwijanie sportu wyczynowego,
 6. propagowanie różnych form sportu, rekreacji,
 7. działanie na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
 8. tworzenie, utrzymywanie oraz zagospodarowywanie terenów i obiektów sportowych,
 9. zapewnienie urządzeń i sprzętu dla prowadzenia działalności w zakresie kultury fizycznej,
 10. współdziałanie w organizowaniu szkolenia i doskonalenie kadry trenersko-instruktorskiej,
 11. współdziałanie z instytucjami państwowymi i samorządowymi, związkami sportowymi oraz organizacjami społecznymi,
 12. utrzymywanie kontaktów sportowych z organizacjami sportowymi w kraju i za granicą,

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. honorowych,
 3. wspierających.

§ 12

 1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, która:
  1. ukończyła 16 lat (do lat 18 za zgodą przedstawicieli ustawowych),
  2. wniesie pisemną deklarację przystąpienia do Klubu,
  3. zostanie przyjęta uchwałą Zarządu Klubu.
 2. Małoletni w wieku poniżej 16 lat, spełniający warunki określone w ust.1 pkt 2 i 3, mogą za pisemną zgodą przedstawicieli ustawowych należeć do Klubu, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu.

§ 13

Członkiem wspierającym może być osoba prawna i pełnoletnia osoba fizyczna zainteresowana działalnością klubu, która zadeklaruje pomoc finansową lub inny rodzaj wspierania Klubu i na podstawie pisemnej deklaracji zostanie przyjęta uchwałą Zarządu. Członek wspierający będący osobą prawną działa w Klubie za pośrednictwem upoważnionego przedstawiciela.

§ 14

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla rozwoju Klubu. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Klubu.

§ 15

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. uczestniczyć w walnych zebraniach z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym z tym, że w składzie Zarządu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych,
 2. zgłaszać wnioski i postulaty wobec władz Klubu oraz oceniać ich działania,
 3. korzystać z urządzeń i sprzętu Klubu oraz ulg i udogodnień na zasadach określonych przez Zarząd,
 4. uczestniczyć w imprezach sportowych organizowanych przez Klub,
 5. reprezentować klub podczas imprez sportowych,
 6. używać odznak i barw klubowych.

§ 16

Członkowie wspierający i honorowi mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 17

Do obowiązków członków należy:

 1. aktywny udział w działalności Klubu i działanie na rzecz jego rozwoju, przestrzeganie zasad fair play w sporcie,
 2. przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,
 3. regularne opłacanie składek członkowskich, z wyjątkiem członków honorowych,
 4. dbanie o dobre imię Klubu i jego majątek.

§ 18

 1. Członkostwo ustaje w przypadku:
  1. przyjętego uchwałą Zarządu pisemnego wystąpienia członka, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań wobec klubu,
  2. wykreślenia uchwałą Zarządu za zaleganie ze składkami członkowskimi bądź z powodu nie uczestniczenia w działalności Klubu przez okres 12 miesięcy,
  3. wykluczenia uchwałą Zarządu w razie działania na szkodę Klubu, istotnego naruszenia postanowień statutu, regulaminów i uchwał Zarządu,
  4. śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej,
  5. rozwiązania Klubu.
 2. Od uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia w poczet członków Klubu, wykreśleniu lub wykluczeniu z Klubu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków, którego rozstrzygnięcie jest ostateczne. Odwołanie jest wnoszone za pośrednictwem Zarządu w terminie 14 dni od otrzymania uchwały Do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Walne Zebranie Członków odwołującemu się nie przysługują prawa członkowskie.

Rozdział IV
Władze klubu

§ 19

 1. Władzami klubu są:
  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja władz klubu trwa cztery lata, do chwili dokonania wyboru władz kolejnej kadencji.

§ 20

 1. Uchwały wszystkich władz klubu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
 2. Walne Zebranie Członków może zadecydować o tajnym głosowaniu w każdej sprawie.
 3. Głosowanie w sprawach personalnych jest tajne.

Walne Zebranie

§ 21

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwołane jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze.
 4. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Klubu, zawiadamiając członków Klubu o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej 14 dni przed zebraniem. Zawiadomienie następuje: poprzez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie Klubu, zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Klubu, przesłanie informacji pocztą e-mail lub pisemnie za potwierdzeniem odbioru.
 5. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni, honorowi i wspierający (z ograniczeniami określonymi w § 12 ust. 2, § 16), a z głosem doradczym zaproszeni goście.
 6. W przypadku braku kworum w pierwszym terminie, Walne Zebranie Członków obraduje w drugim terminie, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu. Uchwały zapadają wówczas zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych.
 7. Walne Zebranie Członków prowadzi przewodniczący wybrany przez to Zebranie. Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół podpisany przez przewodniczącego obrad i protokolanta.

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. uchwalanie głównych kierunków i programów działania Klubu,
 2. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 3. dokonywanie zmian statutu Klubu,
 4. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępujących władz Klubu,
 5. dokonywanie oceny działalności Klubu oraz podejmowanie uchwały w przedmiocie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 6. ustalanie wysokości składki członkowskiej,
 7. rozstrzyganie w sprawach majątkowych Klubu,
 8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach nabycia, zawieszenia i utraty członkostwa w Klubie oraz innych odwołań przewidzianych statutem,
 9. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez Zarząd lub członków Klubu,
 10. nadawanie godności członka honorowego klubu,
 11. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu,
 12. podejmowanie uchwał w sprawach, w których statut nie określa właściwości władz Klubu.

§ 23

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd na podstawie:
  1. uchwały poprzedniego Walnego Zebrania, uchwały Zarządu Klubu lub Komisji Rewizyjnej, wniosku co najmniej 1/3 liczby członków Klubu uprawnionych do głosowania.
  2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd w terminie 14 dni od zgłoszenia wniosku lub podjętej uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
  3. W przypadku niezwołania przez Zarząd Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w określonym przez statut terminie, Komisja Rewizyjna jest zobowiązana wezwać pisemnie Zarząd do zwołania niniejszego zgromadzenia. Jeżeli pomimo wezwania Zarząd w terminie 7 dni ,licząc od dnia otrzymania pisma nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, organem uprawnionym do zwołania Nadzwyczajnego Walnego
   Zebrania Członków jest Komisja Rewizyjna.

Zarząd

§ 24

 1. Zarząd jest najwyższą władzą Klubu działającą w okresie między walnymi zebraniami.
 2. W skład Zarządu wchodzi od 3 do 5 osób wybranych na walnym zebraniu spośród członków Klubu.
 3. W skład Zarządu wchodzą: Prezes, Wiceprezes, Członek Zarządu i Członek Zarządu.
 4. Zarząd powinien ukonstytuować się w ciągu 7 dni od dnia wyborów.

§ 25

Do kompetencji Zarządu Klubu należy:

 1. kierowanie całokształtem bieżącej działalności Klubu,
 2. wykonywanie uchwał walnego zebrania,
 3. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 4. opracowanie planów działania oraz budżetu,
 5. powoływanie i rozwiązywanie sekcji sportowych Klubu,
 6. przyjmowanie członków i skreślanie z listy członków Klubu
 7. administrowanie i dysponowanie majątkiem klubu,
 8. ustalanie przepisów wewnątrz klubowych,
 9. zwoływanie Walnych Zebrań,
 10. składanie sprawozdań z działalności Klubu,
 11. rozstrzyganie sporów między członkami Klubu, o ile nie zostanie powołany mediator.

§ 26

 1. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 2 miesiące.
 2. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszeni goście oraz członkowie Komisji Rewizyjnej.
 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub wiceprezes:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemne żądanie 1/3 liczby członków Zarządu.
 4. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy prezes lub wiceprezes.
 5. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
 6. Protokół podpisuje przewodniczący posiedzenia i protokolant.
 7. Zarząd może uchwalić regulamin swojego działania, określający organizację i tryb jego pracy.

Komisja Rewizyjna

§ 27

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym działalność Klubu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybieranych przez Walne Zebranie.
 3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

§ 28

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Klubu, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej i bieżącej pracy Zarządu,
 2. przedkładanie Zarządowi Klubu wniosków i zaleceń wynikających z kontroli,
 3. występowanie z wnioskami w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 4. reprezentowanie Klubu w zakresie zawierania umów z Członkami Zarządu oraz w ewentualnych sporach na owej płaszczyźnie przez osobę wskazaną uchwałą Komisji Rewizyjnej.

§ 29

 1. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały na posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz do roku.
 2. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są protokołowane.
 4. Protokół podpisuje przewodniczący posiedzenia i protokolant.
 5. Komisja może uchwalić regulamin swojego działania, określający organizację i tryb jej pracy.
 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu.

§ 30

Zarząd i Komisja Rewizyjna mają prawo uzupełniania swoich składów przez kooptację spośród członków Klubu posiadających bierne prawo wyborcze. Liczba członków tych władzpochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

Rozdział VI
Wyróżnienia i kary

§ 33

 1. Za wybitne osiągnięcia sportowe, aktywny udział w realizacji zadań Klubu i ofiarną pracę na rzecz Klubu władze mogą przyznać następujące wyróżnienia:
  1. pochwałę,
  2. dyplom,
  3. nagrodę,
  4. honorową odznakę klubu.
 2. Szczegółowy tryb przyznawania wyróżnień i odznak określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

§ 34

 1. Za naruszenie statutu, regulaminów uchwał lub działanie na szkodę Klubu Zarządowi przysługuje prawo wymierzania następujących kar:
  1. upomnienia,
  2. nagany,
  3. zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy,
  4. zakaz pełnienia funkcji we władzach klubu na czas określony,
  5. wykluczenia.
 2. Ukaranemu członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie wnosi się pisemnie za pośrednictwem Zarządu, w terminie 14 dni od doręczenia uchwały o ukaraniu. Uchwała Walnego Zebrania Członków o ukaraniu jest ostateczna.
 3. Zasady i tryb postępowania w sprawach karania członków może określić Zarząd w odrębnym regulaminie.

§ 35

W sprawach spornych pomiędzy członkami lub jednostkami organizacyjnymi klubu, Zarząd w celu podjęcia działalności mediacyjnej może wyznaczyć spośród członków klubu osobę mediatora. Mediator musi zostać zaakceptowany przez skonfliktowane strony. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu na tej drodze, decyzję podejmuje Zarząd.

§ 36

W sprawach wynikających z naruszenia przez zawodnika obowiązków zawartych w przepisach związków sportowych lub dotyczących zmian barw klubowych orzeka Zarząd klubu w oparciu o obowiązujące przepisy.

Rozdział VII
Majątek i fundusze klubu

§ 37

 1. Majątek klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Na fundusz klubu składają się:
  1. składki członkowskie,
  2. dochody z imprez i zawodów sportowych,
  3. dotacje państwowe,
  4. darowizny i zapisy,
  5. dochody z majątku,
  6. inne wpływy.

§ 38

Do ważności oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych Klubu oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie dwóch osób spośród: Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika, innego upoważnionego członka Zarządu, upoważnionego przez Zarząd księgowego Klubu.

Rozdział VIII
Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu

§ 39

 1. Zmiana statutu oraz rozwiązanie się Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
 2. Walne Zebranie Członków może uchwalić rozwiązanie się Klubu, o ile sprawa ta była objęta porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom w terminie i w sposób określony w statucie.
 3. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu powinna wyznaczyć likwidatora, określić tryb likwidacji i przeznaczenie majątku Klubu.